انواع ویزای روسیه

تجاری دبل

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: 30 روز کاری
 • مدت اقامت: 90 روز

نمایش جزئیات

1 ساله مولتی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: 30 روز کاری
 • مدت اقامت: 180 روز

نمایش جزئیات

ترانزیت

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: عادی 7 و فوری 2 روز کاری
 • مدت اخذ: طبق درخواست
 • مدت اقامت: طبق درخواست

نمایش جزئیات

تحصیلی فوری

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: 60 روز کاری
 • مدت اقامت: 14 روز

نمایش جزئیات

تجاری فوری

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: 15 روز کاری
 • مدت اقامت: 90 روز

نمایش جزئیات

تجاری عادی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: 30 روز کاری
 • مدت اقامت: 90 روز

نمایش جزئیات

توریستی فوری 30

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: 2 روز کاری
 • مدت اقامت: 30 روز

نمایش جزئیات

توریستی عادی 30

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: 7 روز کاری
 • مدت اقامت: 30 روز

نمایش جزئیات

توریستی عادی

 • قیمت: طبق درخواست
 • اعتبار: طبق درخواست
 • مدت اخذ: 7 روز کاری
 • مدت اقامت: 14 روز

نمایش جزئیات

اینستاگرام ما را دنبال کنید

از جدیدترین خبرها و فرصت‌های مهاجرتی زودتر از بقیه مطلع شوید.